Jak ołów wpływa na organizm ludzki?

U dzieci narażenie na ołów wiąże się z gorszymi wynikami w szkole, wydłużeniem odstępów między reakcjami i zmniejszoną koordynacją wzrokowo-ruchową. Niedojrzałość fizjologiczna płodów i niemowląt (do 3. roku życia) zwiększa ryzyko przedostania się ołowiu do ośrodkowego układu nerwowego, co może skutkować trwałymi zaburzeniami neurologicznymi lub behawioralnymi.

Jak ołów wpływa na organizm człowieka?

Ołów może wpływać na prawie wszystkie narządy i układy, będąc pierwszym objawem w układzie neurologicznym, następnie zatrucie ołowiem powoduje poważne konsekwencje w układzie sercowo-naczyniowym, nerkowym i rozrodczym, jak opisano powyżej. Warto dodać, że brak objawów u pacjenta nie wyklucza zatrucia ołowiem.

Neurologiczne skutki ołowiu na organizm ludzki

Problemy neurologiczne mogą wystąpić nawet u osób, u których poziom ołowiu we krwi jest uważany za bezpieczny (<10 μg/dL). Osoby bez objawów, zwłaszcza dzieci, mogą mieć uszkodzenia neurologiczne. U dzieci ostre narażenie na duże dawki ołowiu może powodować encefalopatię z ataksją (trudności z koordynacją ruchów), drgawkami, nadmierną drażliwością, śpiączką i śmiercią. Kilka badań z udziałem dzieci odnosi się do różnych poziomów ołowiu we krwi związanych z encefalopatią, ale poziom ≥70 μg/dl wskazuje na wysokie ryzyko wystąpienia powikłań. Poziom ten wiąże się z uszkodzeniami neurologicznymi lub długotrwałymi zaburzeniami zachowania, chociaż u dziecka nadal nie występują objawy i oznaki encefalopatii.

Niektóre badania pokazują, że na każde 10 µg/dL wzrostu ołowiu we krwi iloraz inteligencji spada z 4 do 7 punktów. Narażenie na ołów wiąże się również z innymi problemami neuropsychologicznymi, zmniejszoną uwagą z nadpobudliwością, głuchotą oraz zaburzeniami równowagi i nerwów obwodowych. Niektóre z tych wad utrzymują się w wieku dorosłym.

Osoby narażone na działanie ołowiu w wieku dorosłym mogą mieć takie same powikłania jak dzieci, ale przy wyższym stężeniu ołowiu we krwi. Na przykład encefalopatia może wystąpić przy 460 μg / dL.

Do objawów poprzedzających encefalopatię zalicza się senność, drażliwość, zmniejszona uwaga i pamięć oraz drżenie, które może wystąpić przy niższym stężeniu ołowiu we krwi. W rzeczywistości klinicznej objawy podmiotowe i podmiotowe niekoniecznie pojawiają się w oczekiwany sposób; niektóre objawy występują na niższych poziomach, inne na wyższych poziomach. Istnieją inne objawy, które mogą wystąpić przy poziomach od 40 do 120 μg / dL; obejmują one obniżone libido, sprawność manualną, zdolność rozumienia, odstęp czasu od reakcji, wzrokowo-motoryczną aktywność, iloraz inteligencji, pamięć i koncentrację. U tej osoby może również występować depresja, bóle głowy, zmiany nastroju, bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, impotencja, drażliwość, letarg, nerwowość, ogólne złe samopoczucie i osłabienie. Ponadto opisano problemy równowagi posturalnej oraz zmiany w funkcjonowaniu nerwów obwodowych. U pracowników narażonych na duże stężenia ołowiu występuje paraliż nerwu promieniowego z powodu zmniejszonego przewodnictwa nerwowego i osłabienia mięśni.

Problemy z nerkami z powodu ołowiu w organizmie człowieka

Nasilenie narażenia na ołów jest bezpośrednio związane z wpływem na nerki. Ciężkie narażenie przez krótki okres wiąże się z odwracalnymi zmianami czynności kanalików bliższych, cukromoczem, aminoacydurią, hiperfosfaturią (obecność glukozy, aminokwasów i podwyższony poziom fosforanów w moczu). Jednakże ciągłe lub powtarzające się narażenie może prowadzić do przewlekłej nefropatii (śródmiąższowego zapalenia nerek), która jest na ogół nieodwracalna.

Problemy z anemią z powodu ołowiu w organizmie człowieka

Obecność ołowiu zmniejsza produkcję jądra hemowego, co wpływa na zdolność organizmu do wytwarzania hemoglobiny. Szacuje się, że poziom ołowiu we krwi wynoszący 50 µg/dl u dorosłych narażonych na ryzyko zawodowe i około 40 µg/dl u dzieci stanowi próg anemii, chociaż inne badania u dzieci sugerują niższy próg (25 µg/dl).

Wpływ ołowiu na układ sercowo-naczyniowy na organizm ludzki

Wysokie ciśnienie krwi jest powiązane z kilkoma czynnikami ryzyka; czynniki te obejmują wiek, masę ciała, dietę i aktywność fizyczną. Narażenie na ołów może być kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju nadciśnienia. Chociaż narażenie na niski lub umiarkowany poziom ołowiu (poziom we krwi <30 μg/dL) wykazuje jedynie minimalną zależność, wyższe poziomy, na ogół związane z kontaktami zawodowymi, zwiększają ryzyko wysokiego ciśnienia krwi i chorób naczyń mózgowych.

Problemy z układem rozrodczym spowodowane obecnością ołowiu w organizmie człowieka

Narażenie na ołów powoduje zmniejszenie całkowitej liczby plemników i zwiększenie odsetka nieprawidłowych plemników. Efekty zaczynają się od poziomu około 40 μg/dl. Przewlekłe narażenie, oprócz efektu ostrego narażenia, zmniejsza także stężenie, całkowitą liczbę i ruchliwość plemników. Czas trwania tych szkodliwych skutków po ustaniu narażenia na ołów jest nieznany.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *